Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

PHÒNG QUẢN LÝ  DU LỊCH 
Điện thoại: 055.3710894
Email: qldl-svhtt@quangngai.gov.vn
 
 
 
 

 

 
Trưởng phòng: Phạm Thị Thanh Trà

Điện thoại: 055.3713504 
mail: ptttra-svhtt@quangngai.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Cao Thanh Thuận

Mail: cttthuan-svhtt@quangngai.gov.vn

 

I. Chức năng:

Phòng Quản lý Du lịch có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác xúc tiến du lịch và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Tham mưu Giám đốc Sở tổng hợp số liệu báo cáo thống kê; tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, bảo vệ, bảo tồn, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh, dữ liệu toàn bộ hoạt động cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, tài nguyên du lịch, khu, điểm du lịch, tuyến du lịch, nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh; thực hiện các biện pháp để quản lý môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Tham mưu Giám đốc Sở tham gia ý kiến và theo dõi toàn bộ hoạt động các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

4. Tham mưu Giám đốc Sở nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng; đề xuất chính sách hỗ trợ về trang thiết bị cần thiết ban đầu và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cá nhân, hộ gia đình trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; hỗ trợ xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng.

5. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận khu du lịch cấp tỉnh và điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổ chức lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận khu du lịch quốc gia và tổ chức công bố sau khi có quyết định công nhận.

6. Tham mưu Giám đốc Sở cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành  lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh; cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi, sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo quy định của pháp luật.

7. Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao, hạng 02 sao và hạng 03 sao; thẩm định và công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; tổ chức kiểm tra, giám sát điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch; thu hồi quyết định công nhận trong trường hợp cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác không bảo đảm các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định của pháp luật.

8.  Tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận thông báo bằng văn bản của cơ sở lưu trú du lịch trước khi đi vào hoạt động về tên, loại hình, quy mô, địa chỉ thông tin về người đại diện theo pháp luật, cam kết đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật.

9. Tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận thông báo bằng văn bản của tổ chức, cá nhân trực tiếp kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch trước khi bắt đầu kinh doanh và tổ chức kiểm tra, công bố danh mục tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

10. Tham mưu Giám đốc Sở cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, giấy chứng nhận hướng dẫn viên tại điểm theo quy định của pháp luật; kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và hoạt động hướng dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh.

11. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho lao động tại khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

12. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về du lịch.

13. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch tỉnh phù hợp với chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

14. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh phù hợp với chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

15. Tham mưu Giám đốc Sở quản lý và vận hành App Du lịch Quảng Ngãi.

16. Tham mưu Giám đốc Sở các chương trình liên tịch, liên kết phát triển du lịch.

                   ​ 

 

Theo Quyết định 200/QĐ-SVHTTDL ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ngãi về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý Du lịch Sở VHTTDL Quảng Ngãi 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi