Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

    PHÒNG QUẢN LÝ  VĂN HÓA
Điện thoại: 055.3821713
Email: qlvh-svhtt@quangngai.gov.vn

 

Trưởng phòng: Đặng Tấn Khôi  

Điện thoại: 055.3710894  
Email: dtkhoi-svhtt@quangngai.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Minh Đát 

Email: pmdat-svhtt@quangngai.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Võ Thị Thảo

Email: vtthao-svhtt@quangngai.gov.vn

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

I. Chức năng:

Phòng Quản lý Văn hóa có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thực thi một số công việc về lĩnh vực văn hóa; lĩnh vực di sản văn hóa; hoạt động quảng cáo (không bao gồm nội dung quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin); công tác Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Về di sản văn hóa

a) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh sau khi được phê duyệt.

b) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể ở tỉnh; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

c) Tham mưu Giám đốc Sở quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở tỉnh.

d) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh ở tỉnh.

đ) Tham mưu Giám đốc Sở trong việc thẩm định, đề nghị phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và quy hoạch di tích thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đối với di tích cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham gia ý kiến thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích cấp tỉnh; tham gia ý kiến đối với hồ sơ tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích hoặc đối tượng kiểm kê di tích; thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích; cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích và Giấy chứng nhận hành nghề đối với tổ chức hành nghề tu bổ di tích có trụ sở trên địa bàn tỉnh.

e) Tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở tỉnh; rà soát, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch khảo cổ.

g) Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật trên địa bàn tỉnh.

h) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do các tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng tỉnh và sở hữu tư nhân trên địa bàn tỉnh; cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật đối với cơ sở kinh doanh giám định có trụ sở trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật; đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép đưa di vật, cổ vật thuộc sở hữu tư nhân ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản.

i) Tham mưu Giám đốc Sở xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng tỉnh và điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở tỉnh; tham mưu Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc gửi văn bản đề nghị và hồ sơ xếp hạng bảo tàng hạng II, III đối với bảo tàng tỉnh, bảo tàng ngoài công lập đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thẩm định việc xếp hạng bảo tàng.

k) Tham mưu Giám đốc Sở kiểm tra, giám sát và phối hợp với Văn phòng Sở trong việc tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

2. Về nghệ thuật biểu diễn

a) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của tỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phân cấp, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Về điện ảnh

a) Tham mưu Giám đốc Sở làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh.

b) Tham mưu Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc địa bàn tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu.

c) Tham mưu Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa bàn tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh.

d) Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng.

đ) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác trên địa bàn tỉnh.

4. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm

a) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh.

b) Tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc; cấp, thu hồi giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam, cấp, thu hồi giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm theo quy định của pháp luật.

c) Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh; cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ; cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm là tác phẩm mỹ thuật tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh không nhằm mục đích kinh doanh; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép tổ chức triển lãm: do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại và do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại.

d) Tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh; tiếp nhận thông báo tổ chức triển lãm, tạm dừng hoạt động triển lãm do tổ chức, cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại theo quy định của pháp luật.

đ) Tham mưu Giám đốc Sở quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

5. Về quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa

a) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

c) Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh; tổ chức rà soát, đề xuất hoặc kiến nghị trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp cần thiết phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại trên địa bàn tỉnh.

6. Về thư viện

a) Phối hợp với Thư viện Tổng hợp tỉnh tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu trên địa bàn tỉnh cho Thư viện tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận, thẩm định điều kiện hoạt động đối với thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện của thư viện chuyên ngành tỉnh, thư viện huyện, thư viện đại học, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam có trụ sở trên địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Phối hợp với Văn phòng Sở, Thư viện Tổng hợp tỉnh tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn các thư viện ở địa phương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

d) Phối hợp với Thư viện Tổng hợp tỉnh tham mưu Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ, thu hút xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện trên địa bàn tỉnh, khuyến khích tổ chức cá nhân duy trì thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ chế phối hợp giữa thư viện với cơ quan tổ chức để phát triển thư viện và văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.

7. Về quảng cáo

a) Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh.

b) Tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

c) Tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

d) Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo (trừ trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin).

8. Về văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động

a) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng đạo đức lối sống, nếp sống văn hóa trong gia đình, cộng đồng dân cư và nơi công cộng; xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh.

d) Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; là Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh.

đ) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh.

e) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh.

g) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thi (hội thi, hội diễn), liên hoan văn nghệ quần chúng, truyên truyền lưu động, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện thi (hội thi, hội diễn), liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động và các hoạt động văn hóa khác trên địa bàn tỉnh.

h) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng trên địa bàn tỉnh.

i) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

k) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

l) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn tổ chức các lễ hội, quản lý hoạt động lễ hội, quy hoạch lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

m). Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

9. Về văn học

a) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động văn học trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

10. Về gia đình

a) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình.

b) Tham mưu Giám đốc Sở tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam.

c) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thu thập, xử lý, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

d) Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật.

đ) Tham mưu Giám đốc Sở cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thể nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

11. Phối hợp các phòng, đơn vị liên quan trực thuộc Sở tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau:

a) Xây dựng đề cương và chuẩn bị nội dung tin, bài, hình ảnh để phát hành Bản tin Cẩm Thành của Sở theo đúng mục đích, nội dung Giấy phép xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi cấp.

b) Thực hiện công tác tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý nhà nước, sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; đảm bảo việc thực hiện quay – dựng phim cho chuyên mục Văn hóa Quảng Ngãi phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đúng cơ cấu chương trình, thời lượng, thời gian trong mỗi chuyên mục.

 

Theo Quyết định 200/QĐ-SVHTTDL  ngày 07  tháng 7 năm 2021  của Sở VHTTDL Quảng Ngãi về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,   cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của cấc phòng chuyên môn  thuộc Sở VHTTDL Quảng Ngãi       

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi