Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

THANH TRA SỞ
Điện thoại: 055.3827130
Email: tt-svhtt@quangngai.gov.vn 

 

Chánh Thanh tra: Đàm Việt Thanh  
Điện thoại: 055.3827130.
Email: dvthanh-svhtt@quangngai.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra: Phan Hồng Ái
Email: phai-svhtt@quangngai.gov.vn

          ​VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 
 
​ 

I. Chức năng:

Thanh tra có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

2. Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

3. Tham mưu Giám đốc Sở giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; tham mưu cho Lãnh đạo Sở giải quyết khiếu kiện của các tổ chức, cá nhân trên lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

4. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

5. Tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra tỉnh về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; báo cáo Chánh Thanh tra Bộ về công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

6. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. 

7. Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở tham mưu Giám đốc Sở thực hiện việc thanh tra chấp hành pháp luật chuyên ngành về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch và quảng cáo (không bao gồm nội dung quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý của Sở, phối hợp thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

8. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

 

Theo Quyết định 200/QĐ-SVHTTDL ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Sở VHTTDL Quảng Ngãi về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyện môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi