Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
91 1630/KH-SVHTTDL Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 08-12-2017
92 1629/TB-SVHTTDL Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018 của Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi 08-12-2017
93 470/QĐ-SVHTTDL Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 01-12-2017
94 1461/SVHTTDL-QLTDTT cung cấp số liệu phục vụ việc Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và Du lịch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 06-11-2017
95 327/QĐ-SVHTTDL Quy chế làm việc của Sở VHTTDL Quảng Ngãi 22-08-2017
96 34/2017/QĐ-HĐND Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh 29-05-2017
97 35/2017/QĐ-HĐND Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan khu chứng tích Sơn Mỹ 29-05-2017
98 17/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 30-03-2017
99 11/2017/NQ-HĐND nghị quyết về việc sửa đổi một số nội dung điều 1 nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
100 12/2017/NQ-HĐND nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
101 13/2017/NQ-HĐND nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trử lượng khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
102 10/2017/NQ-HĐND nghị quyết sửa đổi bổ sung một số nội dung tại điều 1 nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
103 02/2017/NQ-HĐND nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí đăng ký lưu trú, lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
104 01/2017/NQ-HĐND nghị quyết kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
105 01/2017/NQ-HĐND nghị quyết về hổ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với các hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
106 03/2017/NQ-HĐND nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
107 04/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thoongtin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
108 15/2017/NQ-HĐND nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 30-03-2017
109 18/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
110 14/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
111 09/2017/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
112 05/2017/NQ_HĐND Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
113 24/2017/NQ-HĐND nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
114 23/2017/NQ-HĐND nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
115 23/2017/NQ-HĐND nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
116 22/2017/NQ-HĐND nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
117 21/2017/NQ-HĐND nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hửu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 30-03-2017
118 20/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sửa đổi một số nội dung tại điều 1 nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
119 19/2017/NQ-HĐND nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án xã nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2017
120 16/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh 30-03-2017

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi