Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

VĂN PHÒNG SỞ 
Điện thoại: 055.3822716
Email: vp-svhtt@quangngai.gov.vn

 

Chánh Văn phòng: Nguyễn Chí Thanh 

Điện thoại: 055.822331

Email:ncthanh-svhtt@quangngai.gov.vn  

 

Phó Chánh Văn phòng: Lê Thị Bích Phương

Điện thoại: 055.3824804

Email:ltbphuong-svhtt@quangngai.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng: Đinh Thị Ngọc Bích  

Email: dtnbich-svhtt@quangngai.gov.vn

Điện thoại: 0255.3824804

​VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

 

 

I. Chức năng:

Văn phòng có chức năng nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của ngành, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ; công tác pháp chế; công tác dân vận; quy chế dân chủ; đối ngoại và hội nhập quốc tế; cải cách hành chính; công nghệ thông tin; kế hoạch, tài chính, thống kê, quản lý tài sản công, các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý sử dụng ngân sách hàng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Tham mưu Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền quyết định việc xây dựng đề án thành lập, chia tách, giải thể và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý công chức, viên chức, người lao động của Sở; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Sở;

3. Tham mưu Giám đốc Sở quy trình tuyển dụng, tiếp nhận; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ; bố trí sử dụng, điều động, luân chuyển, biệt phái; chuyển ngạch, nâng ngạch đối với công chức, xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức; nâng lương, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung; nghỉ hưu, thôi việc; khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng làm việc và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc diện Sở quản lý theo quy định.

4. Tham mưu Giám đốc Sở trong công tác quy hoạch cán bộ cũng như việc triển khai thực hiện quy hoạch cán bộ của Sở; trực tiếp tổ chức thực hiện theo quy trình về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm đối với các chức danh do Giám đốc Sở bổ nhiệm và đề nghị cấp trên bổ nhiệm.

5. Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chức năng, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế thuộc thẩm quyền phân cấp.

6. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chế độ chính sách, quản lý, lưu trữ hồ sơ, theo dõi công tác đánh giá, nhận xét, phân loại công chức, viên chức và kiểm tra, giám sát công tác quản lý hồ sơ, đánh giá, nhận xét, phân loại công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Sở.

7. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật đến công chức, viên chức và người lao động theo quy định đáp ứng nhu cầu về chuyên môn nghiệp vụ và nhiệm vụ chính trị của ngành.

8. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng, rà soát, kiểm tra và đôn đốc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; nội quy, quy chế của Sở.

9. Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị khác gửi lấy ý kiến.

10. Tham mưu Giám đốc Sở trong công tác triển khai và thực hiện các nội dung có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch, tài chính, tài sản đảm bảo thực hiện đúng chế độ tài chính quy định; tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện ngân sách được phân bổ và công tác tài chính, kế toán, kế hoạch, đầu tư mua sắm tài sản công đối với các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11. Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; lập kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị hằng năm để tổng hợp toàn ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

12. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Đồng thời tham mưu quyết toán cuối năm đối với các đơn vị dự toán trực tiếp quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước trực thuộc Sở theo quy định.

13. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức triển khai, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện quy chế công khai tài chính đối với nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật. Theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về số lượng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với khối Văn phòng Sở theo quy định của pháp luật; cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

14. Tham mưu Giám đốc Sở triển khai thực hiện các văn bản của nhà nước quy định về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, cụ thể: hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên cơ sở các quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của từng lĩnh vực cụ thể do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

15. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và sắp xếp cán bộ làm công tác kế toán tại các đơn vị trực thuộc theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Kế toán. Hướng dẫn các chế độ lưu trữ tài liệu kế toán, chế độ khen thưởng và xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán theo quy định của pháp luật.

16. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia có liên quan được cấp thẩm quyền giao và Chương trình mục tiêu phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; quản lý tài chính đối với các dự án được tài trợ theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật.

17. Chủ trì và tham mưu Giám đốc Sở thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị của Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo đúng quy định của nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở.

18. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn, định mức về quản lý và sử dụng tài sản công cho các cơ quan, đơn vị  trực thuộc Sở. Có quyền từ chối hoặc không chấp nhận thanh toán các khoản kinh phí phát sinh ngoài dự toán khi chưa có ý kiến của Giám đốc Sở; khoản kinh phí không đúng với chế độ tài chính Nhà nước quy định và các khoản chi chưa đầy đủ về thủ tục thanh toán. Ngoài ra còn thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Kế toán.

19. Tham mưu Giám đốc Sở về công tác cải cách hành chính; theo dõi và duy trì hệ thống quản lý chất lượng hoạt động của Sở theo TCVN ISO 900:2008; Theo dõi công chức được phân công phục vụ thủ tục hành chính của ngành qua hệ thống quản lý văn bản điều hành Office. Tổ chức quản lý và duy trì hoạt động của hệ thống mạng internet, mạng máy tính nội bộ và mạng diện rộng phục vụ công tác điều hành và quản lý hoạt động chuyên môn của Sở.

20. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức quản lý và thực hiện các quy định của pháp luật về công tác hành chính - văn thư, lưu trữ; quản lý thống nhất việc ban hành văn bản, bảo đảm các quy định và quy trình ban hành văn bản theo quy định. Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra thể thức các văn bản trước khi phát hành.

21. Tham mưu Giám đốc Sở kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện thống nhất theo quy định của Nhà nước về công tác văn thư lưu trữ và nghiệp vụ hành chính.

22. Thực hiện chế độ lưu trữ văn bản và quản lý tài liệu mật theo quy định của Nhà nước. Tiếp nhận công văn đã xử lý hằng năm của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn để sắp xếp đưa vào lưu trữ; chuyển giao tài liệu lưu trữ cho Trung tâm lưu trữ của tỉnh theo quy định.

23. Bảo đảm việc thu thập, cung cấp và xử lý thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở.

24. Tham mưu Giám đốc Sở duy trì, tổ chức, chuẩn bị nội dung và phục vụ các phiên họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, chín tháng, tổng kết năm; ban hành thông báo kết luận, biên bản các cuộc hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở;

25. Tham mưu bố trí và tổ chức các cuộc làm việc, hội nghị của ngành, của Lãnh đạo Sở với các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, đơn vị liên quan, sắp xếp chương trình làm việc và lịch công tác của Lãnh đạo Sở hàng tuần.

26. Tham mưu xây dựng Chương trình công tác (tháng, quý, năm) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chương trình công tác của ngành.

27. Tham mưu Giám đốc Sở công tác thi đua, khen thưởng và làm nhiệm vụ Thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng Sở.

28. Tham mưu Giám đốc Sở trong công tác đối nội, đối ngoại; quản lý văn bản, bảo đảm các điều kiện phục vụ cho công tác của Lãnh đạo Sở, hoạt động của các phòng chuyên môn thuộc Khối văn phòng Sở.

29. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm), báo cáo đột xuất và báo cáo chuyên đề về tình hình thực hiện nhiệm vụ đột xuất của ngành

 

-----------------------------------

Ban hành kèm theo 200/QĐ-SVHTTDL  ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi