Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI
 

1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (không bao gồm nội dung quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng (sau đây gọi chung là Trưởng phòng) là người đứng đầu của phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc, các Phó Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc được ủy quyền.

3. Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng thực hiện một số nội dung lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy quyền.

4. Công chức chuyên môn, nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức: gồm có Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng, 02 Phó Chánh Văn phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Phòng Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

c) Phòng Quản lý Văn hóa có Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

d) Phòng Quản lý Du lịch có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

e) Phòng Quản lý thể dục thể thao có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Biên chế:

Biên chế công chức và số lượng người làm việc của các phòng chuyên môn được giao trên cơ sở vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức và nằm trong tổng biên chế công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Điều 3. Các quy định khác

1. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở quyết định theo quy định của pháp luật về công tác cán bộ.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra  và Thanh tra viên.

a) Bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh và theo quy định của pháp luật về công tác cán bộ.

b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật về công tác cán bộ.

c) Thanh tra viên được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Việc phân công nhiệm vụ, bố trí công tác đối với công chức của các phòng chuyên môn do Trưởng phòng quyết định.

Điều 4. Mối quan hệ công tác

1. Các Phòng chuyên môn thuộc Sở chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở phụ trách.

2. Mối quan hệ công tác giữa các phòng chuyên môn với nhau; giữa các phòng chuyên môn với đơn vị trực thuộc Sở là mối quan hệ phối hợp. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao có liên quan đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc hoặc được Giám đốc Sở ủy quyền giải quyết một công việc cụ thể thì các phòng chuyên môn phải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp để giải quyết và tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 5. Nhiệm vụ chung

1. Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định; chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, đề án, dự án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

3. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ; công tác pháp chế; công tác dân vận; quy chế dân chủ; đối ngoại và hội nhập quốc tế; cải cách hành chính; công nghệ thông tin; kế hoạch, tài chính, thống kê, quản lý tài sản công.

4. Tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch theo quy định của pháp luật.

5. Tham mưu Giám đốc Sở trong công tác thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, sửa chữa liên quan đến lĩnh vực văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch trên địa bàn tỉnh.

6. Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch.

7. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

9 Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

--------------------------------

Theo Quyết định 200/QĐ-SVHTTDL ngày 07 tháng 7 năm 2021  của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi