Truy cập nội dung luôn

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

Địa điểm trụ sở: 105 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại: 055.3822716 - Fax: 0255.3827566

Email: svhtt@quangngai.gov.vn