Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO  
Điện thoại: 055.3826941
Email: qltdtt-svhtt@quangngai.gov.vn

 
 
 
Trưởng phòng: Trần Như Hoàng 
Phó Trưởng phòng: Phạm Ngọc Hồng 
Email: pnhong-svhtt@quangngai.gov.vn
 
 
​VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 

I. Chức năng:

Phòng Quản lý Thể dục thể thao có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Về thể dục, thể thao cho mọi người

a) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục thể thao trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tổ chức hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

b) Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể thao tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của thể dục thể thao; vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến kiến thức, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp và tình trạng sức khỏe của người dân.

c) Tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh.

d) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao cấp tỉnh.

đ) Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục thể thao.

e) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức khai thác, bảo tồn, hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi vận động dân gian, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan phổ biến các môn thể thao dân tộc ra nước ngoài.

g) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh.

h) Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

i) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thẩm định, đăng ký, cấp giấy phép, chứng chỉ về thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

k) Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ thành lập Hội và kiểm tra hoạt động đối với các Hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động về lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.

l) Quản lý nhà nước về công tác hoạt động của các Liên đoàn thể thao trong tỉnh.

m) Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thể dục thể thao; tổ chức xây dựng các sản phẩm tuyên truyền, quảng bá hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

o) Theo dõi hoạt động thể dục thể thao quần chúng của các huyện trên địa bàn tỉnh. Tham mưu hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động thể dục thể thao quần chúng.

2. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp

a) Tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước về thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao và thực hiện chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan, các Hội, Liên đoàn tổ chức thực hiện các giải thi đấu quốc gia, khu vực, quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt.

c) Phối hợp các phòng, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện chế độ đặc thù, chính sách đãi ngộ và các chế độ chính sách khác đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh.

d) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tổ chức hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

đ) Tham mưu Giám đốc Sở quyết định cử các đội truyển thể thao của tỉnh tham gia tập trung tập luyện và thi đấu các giải thể thao; theo dõi, giám sát và báo cáo kịp thời cho Giám đốc Sở quá trình chuẩn bị thi đấu và kết quả thi đấu của các đội truyển thể thao thành tích cao.

3. Phối hợp với Thanh tra Sở tham mưu Giám đốc Sở tổ chức kiểm tra các điều kiện hoạt động kinh doanh của các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

4. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

5. Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Sở kế hoạch ngân sách, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho thể thao thành tích cao.

--------------------------------------------                        

 

Theo Quyết định 200/QĐ-SVHTTDL ngày 07 tháng 7 năm 2021 của  Sở VHTTDL Quảng Ngãi về quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở VHTTDL Quảng Ngãi 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi