Truy cập nội dung luôn

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

01/11/2021 16:16    61

Ngày 28/10, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Trưởng, Phó các phòng ban, đơn vị thuộc Sở.

Tại hội nghị, báo cáo viên Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết. Trong đó tập trung một số điểm nổi bật trong các Văn kiện Đại hội XIII: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025;…

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm; nắm chắc những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình.

Quốc Bảo