Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hoá

20/01/2022    109

Sáng 12/01, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hoá. Tại hội nghị, đại diện Bộ VHTT&DL đã báo cáo đánh giá toàn diện thực trạng triển khai Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009.

Kể từ khi Luật được thực thi, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản ngày càng được tăng cường; trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Di sản văn hóa được chú trọng đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên cả nước. Do đó, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đã đạt được những kết quả nổi bật như: 3.590 di tích đã được Bộ VHTT&DL xếp hạng di tích quốc gia quốc gia, 119 di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; trong đó 08 di sản được UNESCO ghi danh Di sản Văn hoá và Thiên nhiên Thế giới.

Đối với di sản văn hóa phi vật thể, cả nước đã có khoảng 7 vạn di sản được kiểm kê, 416 di sản được đưa và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 14 di sản được UNESCO ghi danh; trên cả nước hiện có 186 bảo tàng (trong đó 128 bảo tàng công lập và 58 bảo tàng ngoài công lập)…Tại hội nghị, Bộ VHTT&DL đã nêu lên một số định hướng nhằm hoàn thiện quy định của Luật Di sản Văn hóa bao gồm việc phân cấp quản lý nhà nước về di sản văn hoá, chính sách ưu đãi, hình thức xã hội hoá trong hoạt động tu bổ, phát huy giá trị di sản văn hóa, quy định về di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia,…Ngoài ra,  một số địa phương, đơn vị có liên quan đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong thực tiễn công tác triển khai Luật Di sản văn hóa tại địa phương mình; nêu lên những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, bảo vệ, phát huy những giá trị văn hóa; đồng thời, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung hoặc các nội dung mới chưa có trong quy định và những giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của Luật Di sản văn hóa.

Xuân Phú

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi