Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết quả và kinh nghiệm trong công tác Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử- văn hóa trên địa bàn huyện Sơn Tịnh

17/02/2014

Sơn Tịnh là mảnh đất có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, có truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, quân và dân Sơn Tịnh đã có nhiều hy sinh, cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.

​ Thiên nhiên, đất nước và con người Sơn Tịnh đã đi vào lịch sử với nhiều sự kiện, những chứng tích hào hùng có ý nghĩa về mặt lịch sử-văn hóa; những địa danh nổi tiếng được nhân dân trong và ngoài huyện biết đến như: Danh lam thắng cảnh Núi Thiên Ấn–Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng; Khu Chứng tích Sơn Mỹ, Chiến thắng Ba Gia, Đền thờ AHDT Trương Định, thắng cảnh bãi biển Mỹ Khê, Thạch Ky Điếu Tẩu. Trong phong trào Văn thân, Cần vương có Trương Định, Lê Trung Đình, Nguyễn Vịnh, Tôn Đính, Tôn Tường, Phạm Tuân, Nguyễn Đình Quảng, Phạm Hàm, Đinh Duy Tự (Nghè Kim). Trong thời kỳ đầu của cách mạng có: Trương Quang Trọng, Đặng Tòng, Phạm Viết My, Tôn Diêm, Mai Bá, Mai Tuấn và nhiều chiến sỹ cách mạng kiên trung. Sơn Tịnh còn có những tướng lĩnh tài ba trưởng thành trong quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đến nay Sơn Tịnh đã có 16 đơn vị, xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 14 tướng lĩnh và 06 vị được phong tặng và truy tặng danh hiệu AHLLVTND và Anh hùng Lao động. Hiện nay, trên địa bàn huyện Sơn Tịnh có 06 di tích cấp Quốc gia, 33 di tích cấp tỉnh, trong đó: 06 nhà thờ, nhà lưu niệm, Đình làng; 05 di tích Lăng, mộ chí sĩ yêu nước và nhân vật lịch sử, cách mạng; 04 trường học quân sự, văn hóa; 05 Căn cứ kháng chiến, xưởng quân giới, địa đạo; 02 di tích chiến thắng, 04 di tích thảm sát, 03 di tích sự kiện lịch sử, 03 thắng cảnh, 01 di tích Chăm (phế tích Gò Phố).      Trong nhiều năm qua, hầu hết các di tích vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên công tác trùng tu, tôn tạo chưa được đầu tư kinh phí. Nhiều di tích có giá trị  về mặt lịch sử, văn hóa và kinh tế - xã hội mặc dù đã được công nhận nhưng chưa có hướng hoặc đầu tư, có những di tích phát hiện kiểm kê nhiều năm nhưng vẫn chưa được lập hồ sơ đề nghị công nhận xếp hạng; một số di tích đã được xếp hạng công nhận từ lâu nhưng vẫn chưa được xây dựng, phục chế, sửa chữa kịp thời nên dẫn tới sự xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.      Làm thế nào để quản lý, bảo tồn, phát huy có hiệu quả các di tích trên địa bàn, nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau; Quản lý, bảo vệ khắc phục tình trạng lấn chiếm, xâm hại, phá hoại làm mai một, tổn hại giá trị các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng, danh lam thắng cảnh;  Phát huy tác dụng từng loại di tích đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu về văn hóa, truyền thống cách mạng của nhân dân địa phương nói chung và thu hút khách tham quan du lịch. Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành Đề án quản lý, bảo tồn tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện giai đoạn 2007-2010. Sau khi Đề án được ban hành, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã cử cán bộ chuyên môn cùng các xã, thị trấn tiến hành khảo sát toàn bộ các di tích trên địa bàn, nhằm triển khai việc nào cần làm trước, việc nào tiến hành sau theo định hướng chỉ đạo của huyện.     Trên cơ sở khảo sát thực trạng, Phòng đã phân loại di tích, đồng thời đề xuất cho lãnh đạo huyện đầu tư kinh phí trùng tu, tôn tạo tương xứng với thời điểm xây dựng và quy mô của từng di tích. Năm 2006, có 05 di tích đã hoàn thành việc trùng tu tôn tạo đưa vào sử dụng. Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chánh; Nhà lưu niệm đồng chí Trương Quang Giao; Nhà thờ Phạm Viết My; Mộ đồng chí Trương Quang Trọng; Vụ thảm sát Khánh Lâm (Tịnh Thiện). Tổng kinh phí đầu tư là 792.000.000 đồng, ngân sách huyện: 687.000.000đ; tỉnh 60.000.000đ, huy động xã hội hóa 45 triệu đồng. Trong 02 năm 2007 và 2008 đã hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo 07 di tích: Xây dựng bia bảng chỉ dẫn Di tích Hội nghị Liên tịch các tỉnh Nam Trung Kỳ (Tịnh Bình); Xưởng quân giới Từ Nhại (Tịnh Hiệp); Tu sửa di tích bia Trương Quang Cận (Tịnh Trà); Mộ chí sĩ Nguyễn Vịnh (Tịnh Minh); Bia vụ thảm sát Hà Tây (Tịnh Hà); Phục chế miệng hầm di tích Địa đạo An Vĩnh (Tịnh Kỳ); Xây dựng mới nhà thờ Đô đốc Nguyễn Tăng Long (Tịnh Thọ). Tổng kinh phí đầu tư là: 592.000.000 đồng, trong đó ngân sách huyện: 245.000.000 đồng, nguồn vốn huy động từ xã hội hóa: 347.000.000 đồng. Năm 2009 đã trùng tu tôn tạo 07 di tích với tổng kinh phí là: 314.000.000đ, trong đó ngân sách huyện là: 70.000.000đ, nguồn vốn huy động nhân dân và các nguồn khác là: 244.000.000 đồng. Riêng năm 2010, huyện đã đầu tư 200.000.000 đồng cho 06 di tích, đến nay các xã được giao đã triển khai thực hiện, nguồn kinh phí vận động xã hội hóa đến cuối năm 2010 mới tổng kết được. Từ năm 2007 đến năm 2010, Phòng đã thực hiện tôn tạo được 25 di tích, với tổng kinh phí là 1.898.000.000 triệu đồng, trong đó kinh phí nhà nước là: 1.262 triệu đồng, kinh phí xã hội hóa: 636 triệu đồng.      Để có được kết quả như trên đó là nhờ sự lãnh đạo của Huyện ủy đã sớm ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HU. Nghị quyết đã được quán triệt đầy đủ trong các cấp ủy, đồng thời ban hành đến tận cơ sở và các ban, ngành có chức năng liên quan, chính quyền các cấp thôn, xã, thị trấn...Từ Nghị quyết trên, HĐND huyện đã cụ thể hóa Nghị quyết của Huyện ủy để giao chỉ tiêu cụ thể hằng năm cho Phòng.  Phòng đã làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Luật Di sản văn hóa, Nghị quyết số 92/2002/NQ-CP của Chính phủ và một số văn bản quy định có liên quan đến công tác quản lý bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. Phòng Văn hóa và Thông tin làm tham mưu tốt cho UBND huyện tổ chức hội nghị chuyên đề trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa ngay từ đầu năm; phối hợp cùng các xã, thị trấn có di tích triển khai các bước kiểm tra, khảo sát, lập dự án thiết kế theo từng quy mô công trình; đồng thời đề xuất với UBND huyện giao quyền chủ đầu tư xây dựng trùng tu các di tích cho UBND xã, thị trấn chủ động triển khai tổ chức thi công và Phòng có trách nhiệm theo dõi giám sát cả về nội dung và chất lượng của công trình. Thực hiện công tác xã hội hóa nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa và Danh lam thắng cảnh. Gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phối hợp với các Hội đoàn thể, mặt trận vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các tiêu chí, chương trình chăm sóc, bảo vệ, tôn tạo bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh ở khu dân cư, thôn, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi